Pozorování meteorů v roce 2022

Vizuální pozorování meteorů je možné provádět bez nákladného technického vybavení. Sledování oblohy při něm probíhá bez použití dalekohledu, pouhým okem. Budete potřebovat jen pár věcí, které možná dokonce doma už máte.

Vzhledem k tomu, že pozorování meteorů obvykle trvá delší čas, je nutné se při něm cítit co nejpohodlněji. Většinou se používá matrace či karimatka, na kterou si pozorovatel lehá ve spacím pytli. Přeci jen noci bývají obvykle chladné, a proto je často zapotřebí i teplé oblečení, aby nedošlo k prochladnutí. K další výbavě patří svítilna s tlumeným červeným světlem, protokoly na zápis údajů, měkká tužka, stopky nebo hodinky a pár dalších pomůcek.

Co musí takový meteorář znát, pokud chce získat použitelné výsledky? Měl by být schopen se dobře orientovat na aktuální noční obloze, znát jasnosti hvězd a případně dalších astronomických objektů. Dále potřebuje vědět, jaké roje jsou danou noc v činnosti a kde mají radianty. V neposlední řadě je zapotřebí, aby dobře zvládal odhadovat jasnosti spatřených meteorů a spolehlivě určovat směry přeletu. Když vše toto splní, může směle vyrazit sledovat, jak malé části meziplanetární hmoty končí svoji pouť v atmosféře naší Země, a přitom o nich získávat zajímavé a užitečné informace. Ty pak může poslat do mezinárodní databáze, kde se shromažďují pozorování z celého světa.

Možná vás napadne, jestli má smysl pozorovat takto „primitivně“, když je možnost meteory sledovat pomocí moderní techniky. Je pravda, že pomocí fotografií nebo speciálních meteorických kamer se dají získat mnohem spolehlivější údaje, ale stále existují případy, kdy je pozorování prostým okem nenahraditelné. Existuje například velké množství starších, někdy až historických dat, která byla získána právě tímto způsobem. Tato pozorování se nedají spolehlivě porovnat s daty, která zaznamenala moderní technika. Ta totiž nedokáže přesně napodobit způsob vnímání lidského oka. Jen díky tomu, že budeme i v současnosti pozorovat stejným způsobem jako dříve, můžeme navázat na stará data a vzájemně je porovnávat. Takže i když vizuální pozorování působí značně archaicky, stále má svůj smysl.

Bohužel v dnešní době se většina amatérských astronomů věnuje jiným druhům pozorování a vizuální meteory sleduje poměrně malé množství pozorovatelů. O to jsou však jejich pozorování cennější. Sběr dat na celosvětové úrovni zajišťuje Mezinárodní meteorářská organizace (International Meteor Organization – IMO). Pokud nahlédneme do její databáze, zjistíme, že přínos pozorovatelů z České republiky rozhodně není zanedbatelný.

V roce 2022 se meteory na Plzeňsku sledovaly jen během Letního astronomického praktika – Expedice 2022. Pozorovací víkendy neměly štěstí na dlouhodobě jasnou oblohu a na případné spršky se neuskutečnily žádné pozorovací akce.

Na Expedici 2022 se podařilo sledovat aktivitu meteorických rojů pět nocí, což je o něco méně než poslední roky. Je ale nutné dodat, že předešlých několik let bylo mimořádně úspěšných a počty jasných nocí výrazně nadprůměrné. Stále se tak jedná o velmi solidní výsledek. Zapisovatelé v protokolech zaplnili 1 769 kolonek záznamy o spatřených meteorech, což je zhruba o polovinu méně, než za rok 2021. Způsobilo to více faktorů najednou: méně jasných nocí, menší počet pozorovatelů a samozřejmě také v součtu výrazně kratší celkový napozorovaný čas.

Počty pozorovatelů v jednotlivých nocích kolísaly jen minimálně, pohybovaly se v rozmezí od devíti do jedenácti. Nejméně jich bylo první dvě pozorovací noci (27./28. a 30./31. července), nejvíce o noci 3./4. srpna. Prvního pozorování se zúčastnila jen jedna skupina, v ostatních nocích již pozorovaly dvě. Zajímavostí je pozorovatel Jan Mocek, kterému se během jedné noci podařilo sledovat meteory v obou skupinách – do půlnoční svačiny pracoval v jedné a po ní přešel ke druhé.

Roli zapisovatele si na Expedici 2022 vyzkoušelo 7 účastníků. Jejich úkolem bylo u každého nahlášeného meteoru zaznamenat do protokolů několik údajů. Jednalo se o čas přeletu, pořadové číslo meteoru, číslo pozorovatele, jasnost (magnitudu), rojovou příslušnost a případně poznámku. Kromě jednoho všichni ostatní zapisovatelé alespoň jednou meteory také pozorovali.

Po celou Expedici 2022 se určovalo pět rojových příslušností: Perseidy (PER), jižní delta Aquaridy (SDA), antihelionový zdroj (ANT), alfa Capricornidy (CAP) a sporadické meteory (SPO). Kromě toho se první dvě pozorovací noci navíc určovaly červencové delta Drakonidy (GDR), u kterých se očekávala zvýšená aktivita. Celkem jich bylo zaznamenáno 53. Pak už jejich aktivita skončila, ale v dalších třech nocích pro změnu začal být aktivní roj kappa Cygnidy (KCG).

Jak již bylo zmíněno výše, ze třinácti možných nocí se pozorovalo pět, což je průměrný výsledek. Jasné noci byly rozloženy zajímavým způsobem – vždy byly nejprve dvě zatažené a pak následovala jedna pozorovací. Tento cyklus byl nabourán až druhý týden, kdy se po (opět) dvou zatažených nocích pozorovalo tři noci po sobě. Konec Expedice pak uzavíraly poslední dvě noci, kdy se meteory nepozorovaly. První týden se pozorovalo dvakrát, druhý třikrát.

V přiloženém grafu jsou vyneseny všechny pozorovací noci na vodorovné ose a u každé je uveden celkový napozorovaný čas v minutách a počet zaznamenaných meteorů.

Podrobně je pozorování meteorů na Expedici 2022 popsáno v samostatném článku.

Žádné další vizuální pozorování meteorů se už na Plzeňsku v roce 2022 neuskutečnilo.

Během celého roku 2022 se do sledování meteorů na Plzeňsku zapojilo dohromady 21 amatérských astronomů. Z toho 6 si vyzkoušelo pozorování i zápis, 14 pouze pozorovalo a 1 jen zapisoval. V součtu se uskutečnilo 49 pozorování o celkové délce 114 hodin a 52 minut, během kterých se v protokolech objevilo 1 769 záznamů o meteorech. Pozorovalo se dohromady pět nocí, všechny během Expedice 2022. Po nezbytných kontrolách byly z dalšího zpracování úplně nebo částečně vyřazeny 4 pozorování. Důvody vyřazení byly krátké intervaly, nekvalitní data nebo dokonce usnutí. Dohromady se jednalo o 2 hodiny a 52 minut napozorovaného času a 53 záznamů. Do mezinárodní databáze IMO bylo odesláno 47 pozorování od 20 pozorovatelů o úhrnné délce rovných 112 hodin, obsahující 1 716 meteorů.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2022, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 5 908 min 248
2 Hana Rottenbornová 4 640 min 197
3 Dita Větrovcová 5 627 min 89
4 Vojtěch Čechura 4 574 min 206
5 Damien Špulák 3 504 min 162
6 Roman Čečil 4 495 min 96
7 Kateřina Hauerová 4 448 min 84
8 Jan Mocek 2 359 min 98
9 Lumír Honzík 2 357 min 93
10 Šimon Kovařík 2 354 min 120
11 Bohdana Vokounová 2 320 min 78
12 Eduard Plic 2 210 min 59
13 Matěj Mocek 1 165 min 20
14 Michal Polák 1 147 min 72
15 Josef Doležal 1 134 min 17
16 Vojtěch Janda 1 130 min 25
17 Oliver Frank 1 114 min 13
18 David Prudek 1 109 min 8
19 Ondřej Trnka 1 66 min 20
20 Anna Perdoková 1 59 min 11
X CELKEM 47 6 720 min 1 716

V druhé tabulce jsou pozorování, která se neposílala k dalšímu zpracování.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory Důvod(y)
1 Vojtěch Čechura 1 60 min 19 nekvalitní data (příliš sporadických)
2 Michal Polák 1 47 min 14 příliš krátký interval
3 Eduard Plic 1 45 min 12 příliš krátký interval (usnul)
4 Anna Perdoková 1 20 min 8 příliš krátký interval
X CELKEM 4 172 min 53 X

Poslední tabulka obsahuje seznam zapisovatelů a údaje o jejich práci.

Pořadí Jméno zapisovatele Noci Čas Záznamy
1 Anna Perdoková 4 641 min 735
2 Martin Tran 2 302 min 454
3 Michal Polák 1 237 min 230
4 Jan Mocek 1 165 min 169
5 Josef Doležal 1 120 min 83
6 Hana Rottenbornová 3 90 min 57
7 David Prudek 1 75 min 41
X CELKEM 13 1 630 min 1 769

Rozdíl mezi celkovým počtem meteorů (1 716) a záznamů (1 769) je způsoben tím, že v poslední tabulce jsou uvedeny i meteory, které byly později vyřazeny.

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.