Střední školy – hvězdárna Plzeň

Nabídka přednášek je určena pro střední školy, víceletá gymnázia a odborná učiliště. Jednotlivé přednášky tématicky zasahují do souvisejících školních předmětů, které naleznete v popisu (oborový přesah). Naše základní nabídka slouží k doplnění rámcového učiva ve školách a rozšiřuje probírané učivo týkající se astronomie. Speciální pořady seznamují studenty s dalšími oblastmi astronomie a kosmonautiky.

Základní nabídkaSpeciální nabídka

ZATMĚNÍ SLUNCE A MĚSÍCE, FÁZE MĚSÍCE

Téma: Astronomie – Základní pohyby Země a Měsíce

Anotace: Pořad se zabývá převážně třemi tělesy ve Sluneční soustavě, která nás nejvíce ovlivňují, tedy Sluncem, Zemí a Měsícem, dále pak důsledky jejich pohybu. Názorně vysvětluje pohyb Měsíce a vznik jeho fází. Popisuje vznik různých druhů zatmění Slunce i Měsíce. V souvislosti s tím naráží i na některé zákonitosti paprskové optiky.

Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis
Délka pořadu: asi 90 minut

BLÍZKÝ VESMÍR

Téma: Astronomie – Současný pohled na tělesa ve Sluneční soustavě

Anotace: Tento školní pořad komplexněji hovoří o naší Sluneční soustavě. Seznámíte se v něm s nejdůležitějšími tělesy, která obsahuje, a uděláte si představu o její velikosti, struktuře i začlenění do většího celku – Galaxie. V programu poznáte naši nejbližší hvězdu Slunce a dozvíte se, jak mění svou aktivitu. Dále se zastavíme u jednotlivých planet a jejich nejzajímavějších měsíců. Rozšíříte si znalosti i o meziplanetární hmotě, do které patří planetky, komety a meziplanetární prach.

Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, matematika
Délka pořadu: 80 – 90 minut

VZDÁLENÝ VESMÍR

Téma: Astronomie – Objekty vzdáleného vesmíru

Anotace: Pořad přináší nejdůležitější informace o objektech za hranicemi naší Sluneční soustavy, tedy z oblastí vzdáleného vesmíru. Zjistíte, co jsou to hvězdy a jaký je jejich vývoj. Budete mít možnost se seznámit s jednotlivými druhy objektů, které lze ve vesmíru pozorovat. Patří mezi ně např. otevřené a kulové hvězdokupy, mnohé typy galaxií, mlhoviny a některé exotické objekty, jako jsou neutronové hvězdy, černé díry atd.

Oborový přesah: fyzika
Délka pořadu: 80 – 90 minut

ASTRONOMIE A ČAS

Téma: Astronomie – Vznik časových jednotek na základě pohybů Země a Měsíce

Anotace: V denní praxi běžně používáme časové jednotky den, týden, měsíc a rok. Kde se ale tyto jednotky vzaly a od čeho jsou odvozeny? Jaká je souvislost mezi astronomií a časovými jednotkami? Jak se určoval čas v minulosti a jak se vyvíjely časoměrné přístroje?

Oborový přesah: fyzika, zeměpis, dějepis, matematika
Délka pořadu: 60 – 80 minut

KAM AŽ DOHLÉDNEME VE VESMÍRU

Téma: Astronomie – Vzdálenosti ve vesmíru a jak je vnímáme

Anotace: V běžném životě se setkáváme s některými jednotkami pro měření vzdáleností. Běžný je metr, kilometr, někde třeba míle. Ale ve vesmíru jsou vzdálenosti mnohem větší. Přednáška přiblíží a vysvětlí, co je to astronomická jednotka, kde se používá světelný rok a co myslíme pojmem parsek. Zjistíte, jakými metodami se měří vzdálenosti ve vesmíru a zamyslíme se i nad tím, kam až dohlédneme.

Oborový přesah: fyzika
Délka pořadu: 80 – 90 minut

OPTIKA V ASTRONOMII

Téma: Fyzika, astronomie, optika – Praktické využití optiky v astronomii

Anotace: V astronomii se používá celá řada optických přístrojů a zařízení – dalekohledy, spektrometry či fotografické přístroje. Pořad má za cíl aplikovat školní nauku o optice do praxe a ukázat, k čemu se znalosti z optiky běžně v astronomii používají a co se díky těmto znalostem podařilo zjistit. Pořad je doprovázen praktickými demonstračními optickými pokusy.

Oborový přesah: fyzika, matematika
Délka pořadu: asi 90 minut

KOSMONAUTIKA 20. STOLETÍ

Téma: Kosmonautika – Jak se vyvíjel kosmický program s cílem dosáhnout Měsíce

Anotace: Na začátku minulého století se objevily první představy o cestách do kosmu. V průběhu 2. světové války byly postaveny první velké rakety, jejichž vývoj pokračoval po válce. Ke konci 50. let přišly první úspěšné výpravy. Pilotované lety pak na obou stranách oceánu směřovaly k hlavnímu cíli – jako první dosáhnout povrchu Měsíce. Zmíněny jsou ale i další kosmické programy jako Interkosmos, kosmické laboratoře či vozítka Lunochod. Vysvětlen je i význam a hlavní úkoly tehdy zcela nových kosmických nosičů – raketoplánů.

Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis
Délka pořadu: 80 – 90 minut

APLIKOVANÁ KOSMONAUTIKA – VÝZNAM KOSMONAUTIKY PRO LIDSTVO

Téma: Kosmonautika – Vesmírné technologie a jejich význam pro lidstvo

Anotace: Do vesmíru se létá již více než půl století. Mají ale kosmické lety vůbec nějaký praktický význam? Nejsou to jen vyhozené peníze? Může mít i běžný člověk z letů do vesmíru nějaký praktický užitek? To je jen několik z mnoha častých otázek široké veřejnosti, na které dostanete odpovědi.

Oborový přesah: fyzika, přírodopis
Délka přednášky: 80 – 90 minut

METEOROLOGIE – JAK se tvoří POČASÍ

Téma: Fyzika, meteorologie – Základy meteorologie

Anotace: Naši planetu obklopuje atmosféra, ve které se odehrávají meteorologické jevy. Pořad přibližuje nejen základní meteorologické veličiny a přístroje, ale i způsoby, jak vznikají oblaka a jaké základní typy oblaků rozeznáváme. Nebudou opomenuty ani tlakové útvary a jejich projevy. Seznámíte se s frontálními systémy a poznáte i nebezpečné projevy počasí, jako jsou bouřkové systémy, cyklony, tornáda a další.

Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis
Délka pořadu: asi 90 minut

ZAJÍMAVOSTI ZE SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Téma: Astronomie a kosmonautika – Průzkum Sluneční soustavy pomocí kosmických sond

Anotace: Informace o objektech naší Sluneční soustavy lze získávat různými způsoby. Mohou je poskytovat velké pozemní astronomické dalekohledy, Hubbleův dalekohled na oběžné dráze kolem Země či průzkumné sondy vyslané k jednotlivým objektům. Přednáška provází po nejdůležitějších a nejzajímavějších tělesech ve Sluneční soustavě. Získáte základní informace o sluneční aktivitě a dozvíte se o zvláštnostech některých planet, jejich přirozených družic i o meziplanetární hmotě, do které spadají asteroidy, komety a meziplanetární prach.

Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, matematika
Délka pořadu: 80 – 90 minut

ZAJÍMAVOSTI ZE VZDÁLENÉHO VESMÍRU

Téma: Astronomie a kosmonautika – zajímavosti o některých tělesech ve Sluneční soustavě i vzdáleném vesmíru

Anotace: Pozemní astronomické dalekohledy, průzkumné sondy i Hubbleův dalekohled přinesly řadu informací o objektech jak ve Sluneční soustavě, tak i ve vzdáleném vesmíru. Přednáška ve své první části provází po hlavních tělesech pohybujících se v naší Sluneční soustavě: Slunci, jednotlivých planetách a malých tělesech, jako jsou komety a planetky. Druhá část je věnována významným objektům ve vzdáleném vesmíru. Kromě hvězd jsou v ní obsaženy i hvězdokupy, galaxie, mlhoviny a některé exotické objekty.

Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis
Délka přednášky: 80 – 90 minut

AKTIVITA SLUNCE A JEJÍ VLIVY NA PLANETU ZEMI

Téma: Astronomie – O Sluneční aktivitě a jejích dopadech na život na Zemi

Anotace: Slunce je naše nejbližší hvězda. V jeho nitru i v povrchových partiích probíhají aktivní děje. Ty se projevují ve formě slunečních skvrn, protuberancí, erupcí a dalších úkazů. Co jsou tyto jevy? Jak se projevuje cykličnost sluneční aktivity a jaké jsou její důsledky pro planetu Zemi? Jak vznikají polární záře? Jakým způsobem probíhá sledování činnosti Slunce? To vše se dozvíte v této přednášce.

Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis
Délka pořadu: asi 90 minut

PLANETA ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO

Téma: Astronomie – Planeta Země

Anotace: Planeta Země je jednou z planet Sluneční soustavy. Jaká je vlastně Země, pokud ji začneme porovnávat s ostatními planetami? Je výjimečná, či se jedná o běžné kosmické těleso? Jaké je postavení Země v rámci Sluneční soustavy? To vše je možné se dozvědět v tomto pořadu.

Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis
Délka pořadu: asi 90 minut

NEZKROTNÉ SÍLY PLANETY ZEMĚ

Téma: Astronomie – Přírodní živly vyskytující se na planetě Zemi

Anotace: Uvnitř Země probíhají děje, které ovlivňují i situaci na jejím povrchu. Pořad se zabývá právě těmito procesy a jejich důsledky v podobě zemětřesení a sopečné činnosti. Zahrnuje i ničivou sílu vody v podobě vln tsunami. Zabývá se též zemskou atmosférou, ve které dochází k celé řadě ničivých jevů, jako jsou bouřkové systémy nebo tornáda. Závěr pak srovnává pozemské děje s procesy pozorovanými na jiných planetách.

Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis
Délka pořadu: 90 – 100 minut

DRTIVÝ DOPAD

Téma: Astronomie – Problematika střetu planety Země s kosmickým tělesem

Anotace: Přednáška Drtivý dopad pojednává o problematice střetu planety Země s nebeským tělesem. I z nedávné doby známe případy, kdy kosmické těleso zasáhlo Zemi. Ani naše planeta zjevně není ušetřena těchto událostí. Ale existují ještě dnes nebezpečné objekty schopné způsobit větší kosmickou katastrofu? Co by se mohlo stát, kdyby se Země střetla s jiným a větším vesmírným tělesem? Existuje vůbec možnost, jak takovou událost odvrátit? Některé z uvedených otázek objasní tato přednáška.

Oborový přesah: fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, matematika
Délka pořadu: 60 – 80 minut

ODHALENÁ TAJEMSTVÍ PLUTA

Téma: Astronomie – Důvody, proč bylo Pluto vyřazeno z kategorie planet

Anotace: Po mnoho desetiletí se většina lidí ve škole učila, že Sluneční soustava má celkem 9 planet. Pluto však bylo po 76 letech z kategorie planet vyřazeno. Důvody se dozvíte v této přednášce. Ale nejen to. Součástí bude i shrnutí vývoje názorů na podobu Sluneční soustavy včetně počtu známých planet. Seznámíte se i se současným názorem na uspořádání Sluneční soustavy a problematiku zařazení jednotlivých těles.

Oborový přesah: fyzika, zeměpis, dějepis, matematika
Délka pořadu: 60 – 80 minut

VYNÁLEZ DALEKOHLEDU A JEHO VÝZNAM

Téma: Astronomie a astronomická historie – Co znamenal vynález dalekohledu pro
lidstvo

Anotace: Dlouhá staletí si mohlo lidstvo prohlížet oblohu jen prostýma očima. Vynález dalekohledu pak přinesl kvalitativní pokrok v astronomii a naprostou změnu ve vnímání okolního světa. Přednáška se nejprve věnuje období před vynálezem dalekohledu a dobovým představám o Sluneční soustavě, procesu s Galileem i Brunem. Druhá část přibližuje okolnosti objevu teleskopu a postavu Galilea. Závěr shrnuje praktické využití tohoto přístroje v astronomii.

Oborový přesah: fyzika, dějepis, matematika
Délka pořadu: 80 – 90 minut

Jak objednat?

Pořady a pozorování můžete objednat osobně, telefonicky, nebo e-mailem.

Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Galerie

Nejbližší události

Čvc
25
Čt
20:00 Pozorování oblohy Rokycany
Pozorování oblohy Rokycany
Čvc 25 @ 20:00
Pozorovací čtvrtky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze, při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavy fotografií či program v sálu hvězdárny. Začátek programu každý čtvrtek v 20 hodin. Upozornění: Pozorování  je možné… Celý článek
Čvc
26
21:00 Pozorování oblohy Plzeň
Pozorování oblohy Plzeň
Čvc 26 @ 21:00
Pozorovací pátky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze. Při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavního prostoru či program v malém planetáriu. Začátek programu každý pátek v 21:00 h Upozornění: Pozorování  je možné pouze… Celý článek
Čvc
27
So
14:00 Prázdninová specialita Plzeň
Prázdninová specialita Plzeň
Čvc 27 @ 14:00 – 18:00
Program promítání v planetáriu: 14:00: Dvě malá sklíčka 15:00: Spanilá jízda Sluneční soustavou 16:00: Fantom vesmíru (aneb hledání částice temné hmoty) 17:00: Aktuální hvězdná obloha (živě komentovaný pořad) Vybraná hra nebo… Celý článek
Srp
1
Čt
20:00 Pozorování oblohy Rokycany
Pozorování oblohy Rokycany
Srp 1 @ 20:00
Pozorovací čtvrtky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze, při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavy fotografií či program v sálu hvězdárny. Začátek programu každý čtvrtek v 20 hodin. Upozornění: Pozorování  je možné… Celý článek
Srp
2
21:00 Pozorování oblohy Plzeň
Pozorování oblohy Plzeň
Srp 2 @ 21:00
Pozorovací pátky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze. Při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavního prostoru či program v malém planetáriu. Začátek programu každý pátek v 21:00 h Upozornění: Pozorování  je možné pouze… Celý článek