Zhodnocení Expedice

I o letošních prázdninách se uskutečnilo Letní astronomické praktikum – Expedice 2013, které připravila Hvězdárna a planetárium Plzeň. Jeho celkový program byl již postupně chystán v průběhu jarních měsíců. Praktikum se konalo opět v areálu fotbalového hřiště u obce Bažantnice, který pro tyto účely plně vyhovuje. Trvalo tradičně dva týdny, od pondělí 29. července do neděle 11. srpna.

zpracovaniPodobně jako v minulých letech se uskutečnilo několik pozorovacích programů. Vzhledem k většímu počtu zcela nových účastníků jedním z programů, který běžel po většinu pozorovacích nocí, byla Astronomická amatérská prohlídka oblohy (AAPO). Tento program na praktiku zpravidla začíná všeobecnou orientací nováčků po obloze. Dále se zabývá praktickým vyhledáváním různých objektů, jako je Měsíc a planety ve Sluneční soustavě. Ve vzdáleném vesmíru pak vyhledáváním a prohlídkou různých hvězdokup, galaxií, mlhovin a třeba i exotických objektů. Během tohoto typu pozorování se vesmírné objekty sledují rozličnými pozorovacími přístroji, při různém zvětšení. Součástí programu bývá záznam o vyhledaných objektech, který obsahuje např. popis, informaci o nejlepším způsobu vyhledání, případně zákres objektu. Součástí programu AAPO bylo i vyhledávání tzv. asterizmů, tedy zajímavých obrazců, které nejsou souhvězdími.

Dalším hlavním odborným celonočním programem bylo pozorování vizuálních meteorů statistickou metodou. Toto pozorování probíhalo během všech pozorovacích nocí. Bohužel z důvodů posunutého termínu praktika se podařilo zachytit pouze nástup maxima meteorického roje Perseidy. Vlastní maximum však nastalo až po ukončení Expedice. Kromě nastupující zvýšené aktivity Perseid byla zaznamenána aktivita několika dalších meteorických rojů. Podobně jako v minulém roce, ani letos se neuskutečnila zákresová metoda pozorování.

Záznam meteorů pomocí speciální citlivé TV kamery se letos na praktiku nepořizoval. Kamera je v současné době namontována přímo na pracovišti H+P Plzeň, nastavena na zvolené místo na obloze a připojena k speciálně nastavenému počítači. Již rok pořizuje záznamy o prolétajících meteorech automaticky přímo v Plzni a odborní pracovníci organizace provádí pouze jejich vyhodnocování.

V letošním roce také konečně došlo na klasický pozorovací program, kterým je pozorování proměnných zákrytových dvojhvězd vizuální metodou. Byla mu ovšem věnována pouze jedna pozorovací noc.

Nejnáročnějším realizovaným programem letošní Expedice byla astrofotografie. Tou se zabývala jen menší skupina, složená převážně ze zkušených účastníků a vybavená příslušnou technikou. Převážně digitálními přístroji pořizovali astronomické fotografie vybraných deep-sky objektů. Kromě nich pořizovala i fotografie spekter.

pozorovaniPravidelným denním astronomickým odborným program se stalo pozorování a občasné fotografování sluneční aktivity. Ta je stále na vzestupu a po dobu praktika byla docela úctyhodná. Přístrojové vybavení umožňuje sledování aktivity jak ve fotosféře, tak i v chromosféře. Prováděl se hlavně záznam situace ve fotosféře na sluneční protokol. V některých dnech, kdy byla klidnější atmosféra, byl pořizován i fotografický záznam situace ve fotosféře, případně i v chromosféře. Dalším zajímavým programem bylo pořizování časosběrných snímků vývoje počasí.

Nedílnou součástí denního programu praktika bylo i zpracování výsledků denních i nočních pozorování, zpracování výsledků do počítačové podoby, jejich důkladná kontrola apod.

V případě vyhlášení pozorovací pohotovosti ve večerních hodinách bylo nutné připravit pozorovací a záznamovou techniku a další pomůcky na nadcházející pozorovací noc.

Součástí denního odborného programu praktika bylo několik odborných přednášek. Prakticky všechny přednášky zajistili pracovníci a spolupracovníci H+P Plzeň. Zaměření přednášek zůstalo zacíleno převážně na metodiku pozorovacích programů. Z tohoto schématu poněkud vybočovala přednáška Ondřeje Trnky a Martina Adamovského, která se týkala spektrometrie. Přednášky bývají většinou určené pro odborněji zaměřené účastníky praktika.

potopaV době mimo pozorovací aktivity panuje na praktiku normální táborový režim, ve kterém se musí zajistit chod praktika. Při něm se zajišťují všechny běžné činnosti jako je úklid, nákup potravin apod. Tato část pobytu účastníků je koncipována volněji. Je zde místo na sportovní aktivity (fotbal, koupání v nedalekém rybníku, střelba ze vzduchovky apod.). Ve dnech, kdy nepršelo a bylo zataženo, byl čas i na další aktivity. Uskutečnil se orientační vyhledávací závod, kterého se postupně zúčastnili úplně všichni přítomní účastníci praktika. Soutěž byla zaměřena nejen na vyhledávání, ale i na znalosti a trvala několik dní. Zajímavá byla i výprava do Manětína. Zde nás čekala prohlídka nejen hodinového stroje věžních hodin, ale i výstup do kostelní věže, odkud byl nádherný výhled do okolí. Ve střešních prostorách kostela jsme si mohli prohlédnout i a jednu z největších kolonií netopýrů ve střední Evropě. Dalším cílem výpravy byly pozůstatky bývalé osady Umíř a bývalého lomu s tzv. ledovou dírou, ve které byla teplota o mnoho stupňů nižší než v okolí.

Počasí během praktika ovlivnilo nejen počet pozorovacích nocí, kterých bylo celkem pět, ale i činnost v táboře. Silná noční bouřka trvající několik hodin a dvě průtrže mračen se silným deštěm a větrem prověřily nejen pevnost stanů, ale i reakci účastníků na krizové momenty. Je pravdou, že ne všechny stany poryvy větru, deště a krup vydržely. Na druhou stranu prověrka soudržnosti účastníků v krizových situacích dopadla dobře.

V letošním roce dosáhli oficiálně přihlášení účastníci praktika celkem počtu 25. Většina se zúčastnila celého praktika, několik jedinců jen jeho části. K tomu je ale nutné ještě připočítat několik dalších pozorovatelů, kteří se zúčastnili jen neoficiálně v některých dnech, neboť jim bránili např. pracovní důvody. Přínosem také bylo, že vzrostlo zastoupení nových mladých účastníků.

Astronomické praktikum Expedice 2013 v Bažantnici úspěšně skončilo. Nyní bude zapotřebí zpracovat výsledky z pozorování a pak si počkat celý rok, než se připraví a uskuteční další.

Průběh expedičního praktika je zaznamenán v deníku na samostatné internetové stránce. Tato stránka byla během praktika každý den aktualizována.