Zhodnocení Expedice 2014

Tentokrát byla složitá hlavně organizační příprava, neboť do termínu praktika byl zapracován i výjezd za zákrytem mimo tábořiště a navíc přišly ještě dvě další akce pro jiné subjekty, které H+P Plzeň musela rovněž zajistit. Termín praktika byl vybrán s ohledem na vhodnou fázi Měsíce, který zpravidla astronomická pozorování ruší. Celá expediční akce opět trvala dva týdny. Začínala v pondělí 21. července a končila v neděli 3. srpna.

IMG_0868Na praktikum se letos oficiálně přihlásilo celkem 23 účastníků. Mimo oficiálně přihlášené ale existoval i značný počet pozorovatelů, kteří přijížděli většinou z pracovních důvodů pouze na pozorovací část. Ti se zúčastnili jen neoficiálně v některých dnech. I v letošním roce bylo poměrně vysoké zastoupení nových mladých účastníků praktika. Víc jak polovina přihlášených se zúčastnila celého praktika, ostatní pouze části akce.

Počasí během praktika bylo v době konání praktika celkem dobré, což se projevilo i na vyšším počtu pozorovacích nocí. Těch bylo letos celkem sedm, z toho čtyři šly přímo po sobě, což kladlo zvýšené nároky na pozorovatele.

I v letošním roce se na praktiku realizovalo několik pozorovacích programů. V rámci denního odborného programu bylo možné provádět pozorování sluneční aktivity včetně záznamu a občasného fotografování. Aktivita je zřejmě momentálně na svém vrcholu, a tak bylo zajímavé průběžně sledovat, co se v oblasti fotosférychromosféry odehrává. Naše přístrojové vybavení totiž umožňuje právě tyto dvě zajímavé vrstvy sluneční atmosféry sledovat. Záznam situace ve fotosféře se prováděl na sluneční protokol, který umožňuje nejen záznam pohybu a změny morfologie jednotlivých skupin skvrn, ale i vyhodnocení relativního čísla. Pokud byl relativně malý neklid pozemské atmosféry, byl pořizován i fotografický záznam situace ve fotosféře a chromosféře. V této střední vrstvě se po dobu Expedice vyskytovala řada tvarově zajímavých protuberancí, filamentů a několik erupcí.

Z nočních odborných pozorovacích programů běžely po většinu praktika tři. Jedním z nich bylo pozorování vizuálních meteorů statistickou metodou, které má již dlouhou tradici a je celkově velmi oblíbené. Tento typ pozorování probíhal během většiny pozorovacích nocí. Podobně jako v minulém roce, ani letos nebylo možno monitorovat maximum meteorického roje Perseidy, neboť termín praktika byl zvolen mimo maximum. To totiž nastalo až po ukončení Expedice a kromě toho, že bylo rušeno nevhodnou fází Měsíce, nebylo nakonec pozorovatelné i z důvodů špatného počasí. Nicméně pozorovatelé se pokusili zachytit alespoň jeho nástup. Kromě Perseid byla monitorována i činnost některých dalších, slabších rojů. Některé výsledky pozorování jsou shrnuty v samostatném článku.

SAM_2095Dalším tradičním programem praktika je také AAPO (Astronomická Amatérská Prohlídka Oblohy). Tento program byl zařazován na každou pozorovací noc, i když běžel v různých podobách. Z počátku akce byl kladen důraz spíše na orientaci na obloze, neboť praktika se zúčastnilo poměrně hodně nových účastníků. Později byl program zaměřen na praktické nácviky zakreslování, měření a nakonec i na vyhledávání a prohlídku různých vzdálených objektů na obloze jako jsou hvězdokupy, galaxie, mlhoviny a další zajímavé objekty.

Tato prohlídka se prováděla pomocí různých pozorovacích přístrojů a při různém zvětšení. Součástí letošního programu bylo i testování nového pozorovacího přístroje – dalekohledu Newton o průměru 400 mm, umístěném na Dobsonově montáži s elektronickým naváděcím systémem. Jedná se v současné době o přístroj s největším průměrem, který H+P Plzeň vlastní. S tímto přístrojem lze zachytit celou řadu slabších objektů, které byly pro menší dalekohledy nedostupně. Přístroj bude do budoucna využíván i pro některá veřejná pozorování.

Dalším realizovaným programem na letošním praktiku byla astrofotografie a fotometrická měření. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi náročné činnosti, zabývají se jimi pouze nejzkušenější pozorovatelé, kteří buď vlastní poměrně složitou pozorovací a fotografickou techniku, nebo jsou zaškoleni na techniku naší organizace. Musí mít tedy patřičné technické i odborné znalosti a zkušenosti. Kromě získaných astronomických snímků se uskutečnilo měření několika proměnných hvězd pomocí CCD kamery a pozorování jedné z exoplanet (konkrétně se jednalo o exoplanetu CoRoT-2b v souhvězdí Orla).

Hned na první dny Expedice byl připraven ještě jeden pozorovací program. Jednalo se o výjezd za účelem měření zákrytu jasné hvězdy planetkou. Toto výjezdové měření, kterého se měla zúčastnit většina přítomných pozorovatelů, a které se mělo uskutečnit mimo tábor (až do oblasti Karlových Varů), bylo nakonec zrušeno, neboť zatažená obloha tento typ pozorování neumožnila. I na dalším připravovaném zákrytu se opět podepsalo počasí. Jeden jediný obláček na obloze se dostal minutu před zákrytem do zorného pole tentokrát slabé hvězdy, vydržel tam po celou dobu zákrytu a pak teprve se odsunul. To už ale bylo pozdě a tak ani tento zákryt nevyšel.

IMG_8530Expediční praktikum však nemá jen noční program. I přes den je co dělat. Pokud zrovna není pozorovací režim, přechází se na normální táborový režim. Během něj se vykonávají všechny činnosti pro zajištění normálního chodu praktika. Je to podobné jako na ostatních běžných táborech. I letos byl v době volna čas na některé sportovní a jiné aktivity či záliby (fotbal, jízda na kole, koupání v nedalekém rybníku, střelba ze vzduchovky a nově i ze vzduchové pistole, řízení funkčního modelu tanku či vrtulníku, vypouštění modelů raket, hraní deskových her apod.). Do denního odborného programu bylo zařazeno také několik odborných přednášek, které převážně zajistili pracovníci H+P Plzeň. Podobně jako v minulosti byly přednášky zaměřeny na metodiku pozorovacích programů. Kromě přednášek se ale během dne provádělo i prvotní zpracování výsledků denních a nočních pozorování a dále jejich převedení do počítačové podoby, včetně důkladné kontroly výsledků. Ve večerních hodinách, pokud dovolilo počasí, se opět připravovala pozorovací, záznamová a případně měřící technika a další pomůcky na následující pozorovací noc.

V následujícím období přijde na řadu podrobnější zpracování výsledků a také celkové vyhodnocení letošního astronomického praktika. Teprve po něm bude možné zahájit plány na praktikum pro rok 2015.

Průběh expedičního praktika je opět zaznamenán v deníku na naší internetové stránce: http://www.hvezdarnaplzen.cz/2014/07/27/expedicni-denik/, která byla v průběhu praktika aktualizována přímo účastníky Expedice 2014.