Letní astronomické praktikum 2012 – Zhodnocení Expedice

Příspěvková organizace Hvězdárna a planetárium Plzeň připravila i v letošním roce v areálu fotbalového hřiště u obce Bažantnice pravidelnou prázdninovou akci Letní astronomické praktikum – Expedice 2012. Akce začínala v pondělí 6. srpna a končila v neděli 19. srpna.

Termín astronomického praktika byl zvolen tak, aby bylo možné pozorovat známý meteorický roj Perseidy, který se stal jedním z hlavních pozorovacích programů. Další podmínkou bylo, aby co nejméně rušil Měsíc, tedy aby jeho fáze byla blízko novu. To se podařilo až v závěru praktika.
Jak již bylo naznačeno, jedním z hlavních odborných nočních pozorovacích programů se stalo pozorování vizuálních meteorů statistickou metodou. Tou se pozorovalo po celou dobu trvání akce. Z důvodů horšího počasí na počátku praktika se podařilo zachytit nástup maxima u meteorického roje Perseid jen částečně. V období maxima a po něm už bylo počasí dobré, takže pokles aktivity byl zachycen lépe. Byla zaznamenána i aktivita dalších meteorických rojů, ale výsledky se dosud zpracovávají. První výsledky o pozorování meteorů ve formě tabulek budou po zpracování uveřejněny na našich internetových stránkách.

Pozorování Slunce

Letošní praktikum bylo zaměřeno ve větší míře na využívání složitější astronomické techniky. Proto také byl počet jeho účastníků více omezen a zároveň byly potlačeny některé pozorovací programy, jako např. praktická orientace na obloze určená původně spíše pro mladší účastníky.

I v letošním roce bylo respektováno doporučení Sekce pro meziplanetární hmotu ČAS, týkající se potlačení zákresové metody v období zvýšené aktivity roje.

Horkou novinkou letošního praktika se stal testovací záznam meteorů pomocí speciální citlivé TV kamery. Ta byla namontována na střechu jednoho z objektů, nasměrována na zvolené místo na obloze, a připojena k speciálně nastavenému počítači. Pak v automatickém testovacím režimu zaznamenávala jednotlivé meteory.

Dalším programem, který běžel po většinu nocí, byla Astronomická amatérská prohlídka oblohy (AAPO). Program je zaměřen na praktické vyhledávání deep-sky objektů. Součástí programu je záznam parametrů, jako je jejich popis, záznam o jejich poloze, vyhledání či zákres. Tento program plně využíval možnosti dovezené pozorovací techniky, a proto byl provozován na různých typech pozorovacích přístrojů.

V plánu pozorovacího programu letošního praktika byl zařazen také klasický program pozorování proměnných zákrytových dvojhvězd vizuální metodou. Bohužel ani v letošním roce se nakonec pozorování touto metodou nestihlo neuskutečnit. Nicméně pozorování proměnných hvězd probíhalo, ale záznamem přes CCD, tedy přesnější metodou, která již v minulosti byla odbornými pracovníky H+P Plzeň odzkoušena.

Dalším realizovaným programem byla astrofotografie. Tou se zabývala menší skupina složená převážně ze zkušených účastníků. Ti se zabývali pořizováním astronomických fotografií hlavně digitálními přístroji. Byly fotografovány vybrané deep-sky objekty. Některé z jejích výsledků jsou již uveřejněny na našich internetových stránkách.

Okrajově byly provozovány i další astronomické aktivity. Jednou z nich bylo pozorování zákrytu hvězdy planetkou. Bylo úspěšné jen částečně a to proto, že zákryt odměřili jen pozorovatelé, kteří pracovali na větších přístrojích. Ostatní s menšími typy dalekohledů bohužel zákryt nezaznamenali, neboť hvězda byla na hranici viditelnosti a její skoro dvousekundové pohasnutí nebylo možné zaznamenat.

Další aktivitou bylo testovací pozorování a pořizování spekter přes zapůjčený spektroskop.

Na praktiku také byly vyhledávány některými účastníky hvězdy či objekty na nejjižnějších partiích hvězdné oblohy, čímž se snažili splnit podmínky nedávno vyhlášené soutěže.

Základem pro denní astronomický odborný program se stalo pravidelné pozorování a fotografování sluneční aktivity, která je stále na vzestupu. Přístrojové vybavení dovolovalo sledovat jak fotosféru, tak i chromosféru Slunce. Pokud to bylo možné, vybraná skupina slunečních pozorovatelů se snažila každý den pořídit záznam na sluneční protokol o měnící se aktivitě ve fotosféře. Dále byl pořizován i fotografický záznam, a to jak z oblasti fotosféry, tak i chromosféry.

Součástí denního programu praktika bylo i zpracování výsledků nočních i denních pozorování, převod výsledků do počítačové podoby, jejich důkladná kontrola apod. Ve večerních hodinách, po vyhlášení pozorovací pohotovosti, bylo nutné připravit techniku a potřebné pomůcky na další pozorovací noc.
Na praktiku však existuje mimo odborný program i normální táborový režim. V něm je nutné zajistit chod praktika (např. obstarání potravin) i další běžné činnosti. V rámci tohoto programu, který je koncipován volněji, je možné se vykoupat v nedalekém rybníku, naučit se orientaci pomocí GPS přijímače, zahrát si fotbal, provozovat stolní hry nebo létat s modely letadel či vrtulníků apod. Po úspěchu v minulém roce se opět uskutečnila soutěž ve střelbě ze vzduchovky na papírový terč. Ve dnech, kdy nepršelo a bylo zataženo, byl čas i na opékání špekáčků na ohni.

Hřiště ráno po pozorovací noci

V rámci denního odborného programu praktika bylo zařazeno i několik odborných přednášek, zaměřených převážně na metodiku pozorovacích programů, ale týkaly se i obecných témat z astronomie a kosmonautiky. Tyto přednášky většinou zajišťují sami pracovníci a spolupracovníci H+P Plzeň. V letošním roce jich vzhledem k tomu, že se praktika zúčastnili starší a zkušenější zájemci, bylo méně než v předchozích letech. Přednášky bývají většinou určené pro odborněji zaměřené účastníky praktika, ale jedna výjimka se letos našla. Populárně naučné přednášky s názvem „Přežije lidstvo katastrofický rok 2012?“, kterou připravil ředitel organizace L. Honzík, se mohla zúčastnit i veřejnost. Zájemci zcela zaplnili poměrně velkou zasedací místnost ve vesnici Hvozd, kde se přednáška konala.

V minulých letech byl také pořádán tradiční Den se Západočeskou pobočkou ČAS (ZpČAS). V letošním roce došlo ke změně a místo Dne se ZpČAS se konala jiná akce, kterou ale ZpČAS připravila a organizovala. Jednalo se o hodinový Messierovský maraton. Účastníci této soutěže měli pomocí dalekohledů najít co nejvíce Messierovských objektů ve stanoveném čase jedné hodiny.

Počasí mělo na průběh praktika rozhodně značný vliv. V prvém týdnu nebylo zrovna nejlepší. Bylo proměnlivo, chvílemi deštivo a chladno. Pokud se pozorovalo, tak se jednalo jen o část noci. Naopak druhá polovina přinesla pěkné horké dny a tím i několik pozorovacích nocí za sebou. Astronomická pozorování se podařilo uskutečnit po sedm celých nocí a další tři noci probíhalo z důvodů počasí pouze po část noci. To jsou hodnoty nad dlouhodobým průměrem a značí, že toto praktikum patřilo mezi ty pozorovatelsky náročné.

Počet přihlášených účastníků praktika dosáhl počtu celkem 19. Do tohoto čísla však nejsou započítáni krátkodobí občasní pozorovatelé, kteří na praktiku nemohli být déle např. z pracovních důvodů. I v letošním roce se někteří pozorovatelé zúčastnili pouze části praktika. Nadále má značné zastoupení mládež. Velkým problémem stále zůstává zajištění stravování v místní restauraci. Není jisté, zda současní nájemci, kteří vařili výborně, v podniku zůstanou i nadále. Je proto dost možné, že bude nutné na jaře příštího roku opět tento problém řešit.

O průběhu expedičního praktika je možné si přečíst v deníku. Ten byl  během praktika každý den aktualizován přímo některými účastníky.

Astronomické praktikum Expedice 2012 v Bažantnici úspěšně skončilo. Jaké bude to další, na to si musíme nyní rok počkat.