Pozorování meteorů na Expedici 2012

Expedici se v roce 2012 podařilo díky příznivé fázi Měsíce načasovat tak, aby pokryla většinu období zvýšené aktivity Perseid a protože i počasí přálo, získalo se značné množství dat. V tomto roce se kromě klasického sledování meteorů pouhým okem a jejich fotografování poprvé na pozorování podílela i nově zakoupená TV kamera. Ta se po počátečních problémech s nastavením velmi osvědčila a můžete si o jejích výsledcích přečíst samostatný článek. Zde se však budeme věnovat pouze vizuálnímu pozorování. Touto metodou se meteory pozorovaly celkem šest nocí, což je velmi dobrý výsledek. Navíc byly jasné noci rozloženy takovým způsobem, že se podařilo alespoň částečně zachytit nástup Perseid několik dní před maximem, pak samotné maximum a poměrně značnou část po něm, kdy je již dobře patrná klesající frekvence.

Po několika nocích, kdy počasí nebylo vhodné pro pozorování meteorů, nastaly vhodné podmínky 8./9. srpna, tedy zhruba čtyři dny před maximem. Protože se ještě nečekaly vysoké frekvence, sledování meteorů se věnovala jen jedna skupina se čtyřmi pozorovateli. Podle doporučení Společnosti pro meziplanetární hmotu (SMPH) se pozorovalo statistickou metodou bez zákresu. Podmínky byly zpočátku velmi dobré, později však vyšel na východě Měsíc, který byl v poslední čtvrti a jak stoupal výše nad obzor, stále více pozorovatele rušil svým svitem. Ti sledovali zejména oblast kolem zenitu, takže zpočátku rušení nebylo velké, ale pomalu se podmínky zhoršovaly i v této části oblohy. Aby toho nebylo málo, kolem čtvrt na jednu (všechny zde udávané časy jsou v letním čase – SELČ) se objevila oblačnost a pozorování přerušila. Pozorovatelé chvíli vyčkávali, ale protože se ukázalo, že z oblohy jen tak nezmizí, muselo se kvůli ní úplně skončit.

V následujících tabulkách naleznete pouze souhrnná data za jednotlivé noci. Pokud vás zajímají podrobné výsledky s rozlišením pozorovatelů, rojové příslušnosti a frekvencemi, najdete je na samostatné stránce.

Uváděné zkratky rojů: PER = Perseidy
AQR = sloučené jižní delta Aquaridy, Piscis Austrinidy (do 10. srpna), alfa Capricornidy (do 15. srpna) a antihelionový roj
KCG = kappa Cygnidy
SPO = sporadické meteory
Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé PER AQR KCG SPO Celkem
1 4 1 22 29,7 % 17 23,0 % 9 12,2 % 26 35,1 % 74

Po tomto pozorování následovaly dvě zatažené noci a další vhodné podmínky nastaly den před maximem, 11./12. srpna. Tentokrát se již očekávala značná aktivita Perseid a proto se do jejich pozorování zapojili prakticky všichni účastníci Expedice. Oblohu jich sledovalo celkem sedmnáct a byli rozděleni do tří skupin. Nebe vydrželo celou noc bez mráčku a tak jediným rušivým faktorem byl opět Měsíc. Ten však naštěstí již vyšel déle a jeho fáze byla menší, takže i jeho vliv nebyl tak velký a dalo se pozorovat až do rána. Dvě skupiny skončily ve čtyři hodiny ranní, třetí, nejvytrvalejší, ještě o deset minut déle.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé PER AQR KCG SPO Neurčené Celkem
3 17 6 1 385 77,1 % 101 5,6 % 99 5,5 % 202 11,2 % 10 0,6 % 1 797

Tímto dnem se rozběhl pozorovací maratón, kdy se pozorovalo pět nocí za sebou. Další noc – 12./13. srpna – mělo ve večerních hodinách nastat maximum a tak opět pozorovala naprostá většina expedičníků. Znovu byly sestaveny tři skupiny, jen počet pozorovatelů v nich poněkud poklesl, bylo jich třináct. Kromě toho pozoroval jeden amatérský astronom samostatně a své údaje zaznamenával pomocí diktafonu. Podmínky byly dobré až do zhruba třetí hodiny ranní, kdy se na oblohu nasunula oblačnost a pozorování ukončila.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé PER AQR KCG SPO Neurčené Celkem
3 + 1 14 5 1 038 76,9 % 65 4,8 % 78 5,8 % 160 11,9 % 8 0,6 % 1 349

Další noc – 13./14. srpna – již aktivita Perseid poklesla a s tím souvisel i úbytek pozorovatelů, protože někteří dali přednost jiným programům. Stále však více než polovina účastníků Expedice zůstala věrná meteorům. Tentokrát byli rozděleni do dvou skupin, čítajících dohromady deset pozorovatelů. Podmínky byly velmi dobré po celou noc, přesto k ránu řady pozorovatelů prořídly, protože část z nich se pokusila napozorovat zákryt hvězdy planetku. Jedna skupina kvůli tomu skončila ve 2:40, druhá ve 3:00, ale poté se jednomu vytrvalci povedlo sehnat ochotného zapisovatele a sami dva to pak táhli až do čtvrté hodiny ranní.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé PER AQR KCG SPO Celkem
2 10 5 345 69,6 % 42 8,5 % 43 8,7 % 66 13,3 % 496

O následující noci – 14./15. srpna – byl již úbytek pozorovatelů značný a zůstala jediná skupina se čtyřmi pozorovateli. I tentokrát byla obloha bezproblémová, žádná oblačnost nepřišla, ale podle očekávání silně poklesly frekvence. Pro pozorovatele, kteří si zvykli na „maximovou“ činnost, to bylo určité zklamání, když se nyní stávalo, že několik minut nebyl zaznamenán jediný meteor. Protože většina meteorářů již byla unavena a napozorovaných dat bylo dostatečné množství, bylo pozorování ukončeno o půl hodiny než obvykle, v půl čtvrté.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé PER AQR KCG SPO Celkem
1 4 2 100 53,2 % 14 7,4 % 29 15,4 % 45 23,9 % 188

Poslední noc, kdy se pozorovaly meteory, nastala 15./16. srpna. Tentokrát už se jim věnovali pouze dva pozorovatelé a i tentokrát zaznamenali nižší frekvenci než noc minulou. Protože se jednalo už o pátou pozorovací noc v řadě, dolehla na jednoho meteoráře únava natolik, že usnul a tak zbytek noci sledoval meteory už jen jediný pozorovatel. Tentokrát bylo pozorování zakončeno již ve čtvrt na dvě půlnoční svačinou.

Skupiny Pozorovatelé Zapisovatelé PER AQR KCG SPO Celkem
1 2 1 28 45,9 % 8 13,1 % 14 23,0 % 11 18,0 % 61

V následujícím grafu naleznete vývoj frekvence Perseid během Expedice 2012. Kvůli větší přehlednosti do něj byli zahrnuti jen meteoráři, kteří pozorovali minimálně tři noci. Je z něj dobře patrná nízká aktivita v noci 8./9. srpna, maximum kolem 12. srpna a klesající frekvence v následujících dnech. Uváděná frekvence není přepočítána na standardní podmínky, jedná se o prosté vydělení počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách.

Vývoj frekvence PerseidV dalších šesti výsečových grafech je zachyceno procentuální zastoupení sledovaných rojů, komplexů rojů, sporadických meteorů a meteorů s neurčenou rojovou příslušností během jednotlivých pozorovacích nocí. Zde je nutné upozornit, že se jedná vždy o celkové výsledky za danou noc, ve kterých jsou zahrnuti všichni pozorovatelé, což způsobuje, že grafy jsou zatíženy řadou chyb. Každý pozorovatel byl jinak zkušený a pozorný, mohl pozorovat jinou dobu, sledovat poněkud jinou část oblohy a měl jinak citlivé oči. Samozřejmě je také nutné vzít v potaz, že určité množství meteorů má špatně určenou rojovou příslušnost.

Jak je vidět, o první pozorovací noci tvořily Perseidy v průměru přibližně třetinu všech zaznamenaných meteorů, ve dvou nocích kolem maxima pak více než tři čtvrtiny. Následující noci jejich zastoupení klesalo a tři dny po maximu se snížilo pod jednu polovinu všech meteorů. Komplex rojů AQR byl nejvýraznější první noc, kolem maxima Perseid se podílel na celkovém počtu meteorů jen asi pěti procenty, aby postupně jeho zastoupení znovu stouplo, ale již ne na tak výraznou hodnotu. Podobný trend měly i sporadické meteory. Kappa Cygnidy byly také výrazněji zastoupeny první noc, než v době maxima, ale v posledních pozorovacích nocích měla jejich aktivita stoupající tendenci a jejich zastoupení bylo vyšší než na počátku Expedice.

Zastoupení meteorů podle rojové příslušnosti

Celkem se pozorování meteorů na Expedici 2012 aktivně zúčastnilo 18 meteorářů, kteří dohromady uskutečnili 51 pozorování a za čistý čas 145 hodin a 6 minut pořídili 3 965 záznamů. Z toho bylo 2 918 (73,6 %) Perseid, 247 (6,2 %) náleželo ke komplexu AQR a 272 (6,9 %) bylo kappa Cygnid. Sporadických meteorů pozorovatelé zachytili 510 (12,9 %) a u 18 (0,5 %) záznamů chyběla rojová příslušnost. Nejjasnější zaznamenaný meteor měl jasnost -8 mag, nejslabší pak 5 mag. Nejaktivnější pozorovatel byl Václav Kalaš, který pozoroval 1 263 minut, tj. 21 hodin a 3 minuty. Na dalších dvou místech v napozorovaném čase byli Marek Popp (943 minut) a Lukáš Winkler (655 minut). V počtu meteorů byl nejlepší Václav Kalaš, který jich zaznamenal 629, následoval Marek Popp (477) a Lukáš Winkler (376). Václav KalašMarek Popp sledovali meteory šest nocí, David Prudek měl čtyři a dalších šest pozorovatelů tři. Zbytek pak pozoroval jen dvě nebo jednu. Z dalšího zpracování muselo být vyřazeno celkem 18 meteorů od pěti pozorovatelů, protože u nich chyběla rojová příslušnost. U dalších 73 záznamů nebyla určena jasnost meteoru, což se dá částečně omluvit určitými zmatky při vysokých frekvencích, ale přesto se jedná o poměrně vysoké číslo. Celkový přehled pozorování naleznete i v Excelové tabulce.


Podrobné tabulky o pozorování meteorů na Expedici 2012
Pro srovnání: pozorování meteorů na Expedici 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 20102011.